એક મહનામાં ચોથીવાર આવ્યો ભૂકંપનો આંચકો, દિલ્હીના લોકોમાં ડરનો માહોલ

એક મહનામાં ચોથીવાર આવ્યો ભૂકંપનો આંચકો, દિલ્હીના લોકોમાં ડરનો માહોલ


એક મહનામાં ચોથીવાર આવ્યો ભૂકંપનો આંચકો, દિલ્હીના લોકોમાં ડરનો માહોલ https://t.co/aNBRspMEu3


Source by SATYA DAY

CATEGORIES
TAGS